Year 2013 -2014

Year 2013 -2014 Members

Group Leader: Shirley Chen (Hui Chen)

Group Co-leaders: Yingjie Gao, Jingping Zhou, Qionglin Zhou, Nan Liang

Members: Yan Chen, Ginger Yao, Faith Lin, Jim Zhang, Xiaomei Yu,  Sunnie Xiang, Xiaomin Wu, Xueqing Gu, Lan Yu, Jiangtian Zhang

China Trip Team Leaders: Jingping Zhou, Zhiwu Zhang