Class Practice 课堂练习

rào  kŏu  lìng                         绕    口    令 (tongue twister)

                              chī  pú  tao  bù tŭ  pú  tao pír

1.  (区分b ,p, t)              皮儿,

                             bù  chī  pú tao  dào tŭ  pú  tao  pír

                               不           皮儿。

                              

 2.  (区分sh, s)        sì   shì    sì     shí  shì shí

                                 四 是 四,       十 是  十,  

                                shí sì   shì  shí  sì

                                  十 四 是 十 四,

                                sì  shí shì   sì  shí

                                  四 十。

                                shéi néng fēn de qīng

                                谁         清,

                                 qǐng lái shì yi  shì

                                  请   试。

                             mā ma qí mă  mă màn mā ma mà mă

3. (区分tones)        骑 马   ,          马。

                             niū niu niú  niú nìng  niū niu nǐng niú

                                    ,       ,                  牛。