Year 2018-2019

Year 2018 -2019 Members 

Group Leader: Ling Zheng, Hong Gao, Linda Ding

Group Co-leaders: Shirley Chen, Jingping Zhou, Qionglin Zhou, Faith Hu, Lei Gao, Nan Liang

Members: Lirong, Grace Geng, Zhong Zhao, Qin Zhong, Meijuan Zhao, Yun Bian, Shixiao Zhou,Mei Yang, Qingjun Li, Han Wang, Lin Chen, Yali Lu, Yuan Zhang, Donghui Yu, Wendy Qiao, Yan Yuan, Xiaobin Chen, Zhiyong Lu, Mingshi Dai, Shixiao Zhou, Xinyan, Xiaolin Ke.

China Trip Team Leaders: Shirley Chen, Binhuang Wang, Hua Fang