Year 2014-2015

Year 2014 -2015 Members (as 7/19/14): 

Group Leader: Hui Chen

Group Co-leaders: Nan Liang, Yingjie Gao, Jingping Zhou, Qionglin Zhou

Members: Yan Chen, Ginger Yao, Faith Lin, Jim Zhang, Xiaomei Yu,  Sunnie Xiang, Xiaomin Wu, Xueqing Gu, Lan Yu, Jiangtian Zhang

China Trip Team Leaders: Nan Liang, Weidong Li

more members will be add in soon