Year 2016-2017

Year 2016 -2017 Members (as 7/19/17): 

Group Leader: Ginger Yao, Ling Zheng

Group Co-leaders: Hui Chen, Jingping Zhou, Qionglin Zhou, Faith Hu, Lei Gao, Nan Liang

Members: Chunhua Yang, Yan Yuan, Xiaomei Yu,  Xueqing Gu, Feng Zhao, Laura Zhang, Hua Miao, Zhiyong Lu, Xiaobin Chen, Mingshi Dai, Huili Shao, Jianqiao Gu, Rong Le, Xia Zhou, Donghui Yu, Yali Lu, Yi Tian, Jin Huang, Linda Huang, Yuan Zhang, Xinping Ren, Xin Liu

China Trip Team Leaders: Ginger Yao, Wenjie Cheng, Li Lang

Leave a Reply

Your email address will not be published.