Year 2014-2015

Year 2014 -2015 Members (as 7/19/14): 

Group Leader: Hui Chen

Group Co-leaders: Nan Liang, Yingjie Gao, Jingping Zhou, Qionglin Zhou

Members: Yan Chen, Ginger Yao, Faith Lin, Jim Zhang, Xiaomei Yu,  Sunnie Xiang, Xiaomin Wu, Xueqing Gu, Lan Yu, Jiangtian Zhang

China Trip Team Leaders: Nan Liang, Weidong Li

more members will be add in soon

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>