Year 2013 -2014

Year 2013 -2014 Members

Group Leader: Shirley Chen (Hui Chen)

Group Co-leaders: Yingjie Gao, Jingping Zhou, Qionglin Zhou, Nan Liang

Members: Yan Chen, Ginger Yao, Faith Lin, Jim Zhang, Xiaomei Yu,  Sunnie Xiang, Xiaomin Wu, Xueqing Gu, Lan Yu, Jiangtian Zhang

China Trip Team Leaders: Jingping Zhou, Zhiwu Zhang

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>